Missie

Samen het beste uit jezelf halen.

De Havenrakkers is een openbare school voor ieder kind, ongeacht culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij staan voor betekenisvol onderwijs dat recht doet aan de mogelijkheden en aan brede ontwikkeling van kinderen. Interactie en transparantie zijn onze sleutelwoorden in de relatie tussen leerlingen, team en ouders.

Visie 

Kernwaarden die voor iedereen in de school gelden zijn:

Veiligheid:           alleen wanneer een mens zich prettig voelt, kan hij/zij tot een evenwichtige ontwikkeling komen: 
                             we geven elkaar de ruimte om te doen en te denken.
Respect:              ieder mens is uniek en daar houden we rekening mee.
Betrokkenheid:  we leren van en met elkaar: we tonen interesse in de ander.

We scheppen een uitdagend, betekenisvol en veilig leerklimaat binnen een leerling-vriendelijke en geordende omgeving. Daarbinnen dagen de leerkrachten de leerlingen uit om (samen) veel te leren. Het onderwijsaanbod is geschikt is voor groepen leerlingen met waar nodig een individuele benadering.

Onder leren verstaan we niet alleen het verwerven van kennis en vaardigheden, maar ook het ontdekken en ontwikkelen van eigen talenten, leren omgaan met elkaar, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen voor jezelf, de ander en de omgeving waarin je leeft, je gevoelens leren uiten en een zelfstandige taakgerichte werkhouding ontwikkelen.

In de maatschappij vinden voortdurend veranderingen plaats. Het onderwijs bij ons op school is daarom eigentijds: we evalueren, vernieuwen en behouden het goede uit het verleden.

Uiteindelijk gaat het ons er om dat leerlingen zich op alle gebieden (cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief) optimaal ontwikkelen en goed toegerust de overstap naar het voortgezet onderwijs maken. Wij verwachten dat ouders daarbij betrokken zijn, onze visie onderschrijven en een actieve rol in de school vervullen.

De opdracht die wij ons als school stellen, kan alleen bereikt worden als de hierboven beschreven visie geworteld is in het denken, voelen en handelen van alle personeelsleden. Wij zijn ons er van bewust dat het werken in een hecht teamverband, ieders bereidheid tot deskundigheidsbevordering, een goede samenwerking met ouders en het aangaan van samenwerkingsverbanden die het welzijn van de leerlingen bevorderen noodzakelijke voorwaardenvormen om als school in onze opdracht te slagen.